synthesizeable_vhdl-model-library:package

Package

pack_local.vhd
-- ############################################################################
-- # Project   :  VHDL-Modellbibliothek                  #
-- #                                     #
-- # Filename  :  pack_local.vhd                     #
-- #                                     #
-- # Beschreibung:  PACKAGE fuer die VHDL-Modellbibliothek         #
-- #                                     #
-- #                                     #
-- #                                     #
-- # Designer  : Wolfgang Sehr                        #
-- # Abteilung : Lehrstuhl fuer Rechnergestuetzten Schaltungsentwurf     #
-- # Datum   : 22.02.1995                         #
-- ############################################################################
 
 
PACKAGE local IS
    function LOG_2(arg:INTEGER) RETURN INTEGER;
    -- liefert als Rueckgabewert den stets zum groesseren Wert hin auf-
    -- gerundeten 2'er Logarithmus des Argumentes im Integerformat.
END local;
 
 
PACKAGE BODY local IS
 function LOG_2(arg:INTEGER) RETURN INTEGER IS
   VARIABLE temp : INTEGER;
 BEGIN
   IF arg < 2 THEN
      RETURN 0;
   ELSE
    temp := 2;
    FOR i IN 1 TO (arg/2) LOOP
      temp := 2 * temp;
      IF (temp = arg) THEN 
        RETURN (i+1);
      ELSIF (temp > arg) THEN
        RETURN i;
      END IF;
    END LOOP; 
   END IF;
 END;	
END local;